👤 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

👤 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


อ.ชิตณรงค์ เพ็งแตง
อ.ชิตณรงค์ เพ็งแตงประธานหลักสูตร
อ.วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์
อ.วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์อาจารย์ผู้สอน
อ.พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
อ.พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง
อ.ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทองอาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.นพดล สีสุข
อ.ดร.นพดล สีสุขอาจารย์ผู้สอน