👤 หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์

👤 หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์


อ.ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง
อ.ดร.วิมล ทองดอนกลิ้งประธานหลักสูตร
รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ
รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรีอาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล
รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุลอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต
ผศ.ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาตอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ทนารัช จิตชาญวิชัย
ผศ.ทนารัช จิตชาญวิชัยอาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร
อ.ดร.ฐิตาภรณ์ แหวนเพชรอาจารย์ผู้สอน