คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล
รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุลคณบดี
อ.พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
อ.พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหวรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์
ผศ.ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา