-หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต-สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-