ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก , ประเทศไทย 65000

โทร/โทรสาร  055-267124

E-mail : industrial.technology@psru.ac.th