วัตถุประสงค์

  • บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน

  • งานวิจัย  นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

  • ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

  • บุคลากรมีศักยภาพได้มาตรฐาน มีขวัญกำลังใจและสัมพันธภาพที่ดี