พันธกิจ

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้,ห้องปฏิบัติการ,อาคารสถานที่,บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้บัณฑิตมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและการประกอบการ ตามมาตรฐานประชาคมอาเซียน  มีภาวะผู้นำและมีเจตคติที่ดีต่อการก่อร่างสร้างตัว พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  มุ่งเน้นผลลัพธ์และประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีเพียงพอ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสู่ระดับมืออาชีพ  สามารถทำงานเป็นทีมและมีขวัญกำลังใจที่ดี