ให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ