ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี ที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน “ แก้ว แบบที่ 1-11 ”

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี

ที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน “ แก้ว แบบที่ 1-11 ”

รายละเอียด : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1767