เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา University Knowledge Management : UKM 8th

UKM8TH_