แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้จ้างงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำคณะเทคโนโลยีอตสาหกรรม

24062022-1