ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ,รศ.ดร. สนิท ปิ่นสกุล คณบดีคณะเทคโนฯ มรพส. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ ม.นเรศวร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นซึ่งรองรับพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ และการทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถยกระดับศักยภาพการทางานเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในงานตามภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นสืบต่อไป