คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และพัฒนาเครื่องบรรจุไส้อั้ว