ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการติดตามแผน ประเมินผลแผนเพื่อทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2561-2565 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00 น ถึง 16:00 น ณห้องประชุม 5112 อาคารเทคโน 5

17092020-1