ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานวิจัย

🔸🔸ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม
▶️▶️โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานวิจัยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🔹🔹วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
✍️✍️ทั้งนี้ อาจารย์ท่านใดมีบทความวิจัยหรือโครงร่างงานวิจัยให้นำมาเข้าร่วมอบรมเพื่อให้วิทยากรให้คำแนะนำค่ะ