ตัวอย่างแบบฟอร์มกำหนดการนิเทศฝึกงานอาจารย์ที่ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งรายละเอียดการใช้งบประมาณและกำหนดการไปราชการ และสามารถส่งไฟล์ฉบับสมบรูณ์ได้ที่ E-Mail : amonrat99aomsin@gmail.com***หากมีข้อสงสัยเรื่องการเบิกจ่ายการไปราชการสามารถสอบถามได้ที่ นางสาว อมรรัตน์ คล้ายสอน

***หนังสือไปราชการอาจาย์ทุกท่านสามารถส่งได้ที่ ่นางจิตฒ์ศยา โฉมสำเภา เพื่อทำการยืมเงินทดลองไปราชการคลิกดาวน์โหลด==>ตัวอย่างแบบฟอร์มกำหนดการนิเทศฝึกงาน