หมวดหมู่: เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ(กนผ.01)

แบบฟอร์ม กนผ.01 สำหรับกรอกรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด==> แบบฟอร์ม กนผ.01

แบบฟอร์ม กนผ.200/300 สำหรับกรอกรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์ม กนผ.200/300 สำหรับกรอกรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด==> แบบฟอร์ม กนผ.200/300

ตัวอย่างแบบฟอร์มกำหนดการนิเทศฝึกงานอาจารย์ที่ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งรายละเอียดการใช้งบประมาณและกำหนดการไปราชการ และสามารถส่งไฟล์ฉบับสมบรูณ์ได้ที่ E-Mail : amonrat99aomsin@gmail.com***หากมีข้อสงสัยเรื่องการเบิกจ่ายการไปราชการสามารถสอบถามได้ที่ นางสาว อมรรัตน์ คล้ายสอน

***หนังสือไปราชการอาจาย์ทุกท่านสามารถส่งได้ที่ ่นางจิตฒ์ศยา โฉมสำเภา เพื่อทำการยืมเงินทดลองไปราชการคลิกดาวน์โหลด==>ตัวอย่างแบบฟอร์มกำหนดการนิเทศฝึกงาน 

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินการ กนผ.02 และ กนผ.03สามารถ Download แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามลิงค์ด้านล่างคลิกเพื่อ Download ===>> รายงานผลการดำเนินการ กนผ.02 

คลิกเพื่อ Download ===>> รายงานผลการดำเนินการ กนผ.03 

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตัวเอง IDPสามารถ Download แบบฟอร์มให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ทุกประเภทจัดทำแผนพัฒนาตัวเอง (IDP) ระยะปี 2562-2565

คลิกเพื่อ Download ====>IDP สายวิชาการ

คลิกเพื่อ Download ====>IDP สายสนับสนุน


หรือ Download ได้ที่ http://personnel.psru.ac.th/download.php