ผู้เขียน: TechnoNews

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤพล สิงห์กลิ่น ✅ได้รับรางวัล ผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ✅ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤพล สิงห์กลิ่น
✅ได้รับรางวัล ผู้นำเสนอผลงานดีเด่น
✅ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566
“การวิจัยและนวัตกรรมสู้การพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มนตรี วงค์ศิริวิทยา และ ⚙️นักศึกษา #สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 ✅ได้รับรางวัล ผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ✅ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 “การวิจัยและนวัตกรรมสู้การพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มนตรี วงค์ศิริวิทยา และ
⚙️นักศึกษา #สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
✅ได้รับรางวัล ผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
✅ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 “การวิจัยและนวัตกรรมสู้การพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)”

🆕นักศึกษาผู้นำเสนอบทความวิจัย ประกอบด้วย
✅นายอวิรุทธ์ สิงห์กลิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
✅นายธนบูรณ์ มั่นชื่น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2

ขอแสดงความยินดี ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดี🎉🎉
⏩ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
👉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
👉ชื่อผลงาน : การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น จากลวดลายอัตลักษณ์ประเพณีม้าไม้ สำหรับกลุ่ม LGBTQ+ เจเนอเรชั่นวาย
👉โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 14

พิธีลงนามความตกลงร่วมมือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วม #พิธีลงนามความตกลงร่วมมือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง รวมทั้งคลินิคเทคโนโลยี/อุทยานวิทยาศาสตร์ มรพส. และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.
ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย
ขอขอบคุณรูปภาพจาก ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม  กองนโยบายและแผน มรพส.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ 🔸ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์ 👉ที่ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประกาศเกียรติคุณ สาขา ปรัชญา เรื่อง นวัตกรรมสีสเตรปโตมัยชีสในงานจิตรกรรม

Please add some content in your page.

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้ร้บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Sketch Design รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานวิจัย

👋👋ขอแสดงความยินดีกับ
👉นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ได้ร้บ🔸รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Sketch Design
🔹รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานวิจัย
👉ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
งานเครือข่ายออกแบบราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ