Image

👏👏แสดงความยินดี👏👏


รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล
รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุลคณบดี

 

 

 

 

 

 

 

 

📸 ภาพกิจกรรมImage
ระบบจองห้อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Image
วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม